ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1

De klant wordt geacht de algemene voorwaarden zoals hierna bedongen te kennen en te aanvaarden door het enkele feit van het aangaan van een overeenkomst dan wel ontvangst van de factuur. De huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle betrekkingen tussen de klant en BE BOLD VOF  en primeren in alle gevallen op de eventuele algemene voorwaarden van de klant. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen, zijn enkel deze voorwaarden toepasselijk op contractuele relaties tussen BE BOLD VOF en de klant.

 

 

Artikel 2

Behoudens andersluidend beding of overeenkomst, zijn alle facturen betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum. Iedere vertraging in betaling brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 10% per jaar vanaf de vervaldag van de factuur. In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op vervaldag, zonder ernstige redenen, wordt het schuldsaldo verhoogd met 10% met een minimum van 125,00 EUR en een maximum van 2.750,00 EUR. Dit verhogingsbeding zal automatisch worden toegepast, zonder dat enige ingebrekestelling of verwittiging vereist is.

 

 

Artikel 3

Content gecreëerd door BE BOLD VOF (artikels, blogs, posts voor sociale media, advertenties en alle andere mogelijke teksten) blijven eigendom van BE BOLD VOF en zullen pas gepubliceerd of overgemaakt worden van zodra de factuur volledig is betaald, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

 

Content of gedeelde inhoud op sociale media, cursussen, presentaties, video’s, foto’s die eigendom is van BE BOLD VOF, mag niet hergebruikt, verspreid of gekopieerd worden zonder uitdrukkelijke toestemming van BE BOLD VOF.

 

 

Artikel 4

De factuur voor deelname aan een open evenement (netwerkevent, opleiding, workshop …) of in-company training van BE BOLD VOF dient te worden betaald binnen de 14 dagen na factuurdatum, doch minstens 5 dagen voor deelname aan het evenement. In geval van online betaling via de website gebeurt de betaling onmiddellijk en vervalt bovenstaande.

 

Deelname aan het evenement zal maar definitief worden bevestigd na definitieve en volledige betaling.

 

 

Artikel 5

Bij annulering van een evenement dóór BE BOLD VOF, wordt de deelnameprijs integraal terugbetaald binnen de 14 dagen na kennisgeving van de annulering.

 

Indien de klant zijn deelname aan een open evenement (netwerkevent, opleiding, workshop …) van BE BOLD VOF minstens 15 werkdagen vóór het evenement schriftelijk annuleert, wordt de deelnameprijs integraal terugbetaald.

 

Indien de klant zijn deelname aan een open evenement van BE BOLD VOF, tussen de 15 en 5 werkdagen vóór het evenement schriftelijk annuleert, wordt de deelnameprijs voor de helft terugbetaald.

 

Indien de klant zijn deelname aan een evenement van BE BOLD VOF, minder dan 5 werkdagen vóór het evenement schriftelijk annuleert, wordt er niets terugbetaald.

 

Indien de klant een geplande in-company training minstens 15 werkdagen vóór de training schriftelijk annuleert en er geen nieuwe training wordt ingepland, wordt 30% van het factuurbedrag alsnog aangerekend. Wordt er wel binnen de maand een nieuwe datum ingepland, dan wordt er enkel 5% van het aanvankelijke factuurbedrag als annulatievergoeding aangerekend.

 

Indien de klant een geplande in-company training tussen de 15 en 5 werkdagen vóór de training schriftelijk annuleert en er geen nieuwe training wordt ingepland, wordt 50% van het factuurbedrag alsnog aangerekend. Wordt er wel binnen de maand een nieuwe datum ingepland, dan wordt er 10% van het aanvankelijke factuurbedrag als annulatievergoeding aangerekend.

 

Bij schriftelijke annulatie van een geplande in-company training minder dan 5 dagen voor de training schriftelijk annuleert en er geen nieuwe training wordt ingepland, wordt het volledige factuurbedrag alsnog aangerekend. Wordt er wel binnen de maand een nieuwe datum ingepland, dan wordt er 15% van het aanvankelijke factuurbedrag als annulatievergoeding aangerekend.

 

 

Artikel 6

Een verbreking van een overeenkomst voor een 1-op-1 samenwerking door de klant, geeft BE BOLD VOF recht op een schadevergoeding voor geleden verlies en gederfde winst die forfaitair en onherroepelijk wordt bepaald op 30% van de totale waarde van de overeenkomst, onverminderd het recht om een bewezen hogere schadevergoeding te eisen.

 

In geval van weigering tot uitvoering van de overeenkomst/deelname aan een evenement of in geval van pertinente wanbetaling heeft BE BOLD VOF het recht, na ingebrekestelling, de overeenkomst te beëindigen waarbij de geleverde prestaties zullen worden gefactureerd, méér een forfaitaire schadevergoeding van 30% wegens geleden verlies en gederfde winst, onverminderd het recht om een bewezen hogere schadevergoeding te eisen.

 

 

Artikel 7

Alle klachten betreffende de prestaties van BE BOLD VOF dienen schriftelijk, aangetekend of per e-mail met ontvangstbevestiging, en gedetailleerd binnen de acht dagen na voormelde prestatie aan BE BOLD VOF te worden gericht.

 

Alle klachten betreffende de facturen van BE BOLD VOF dienen schriftelijk, aangetekend of per e-mail met ontvangstbevestiging, en gedetailleerd binnen de acht dagen na factuurdatum aan BE BOLD VOF te worden gericht.

 

 

Artikel 8

BE BOLD VOF heeft het recht de overeenkomst als van rechtswege en met onmiddellijke ingang beëindigd te beschouwen ingevolge een faillissement, de aanvraag van een WCO-procedure, de vereffening of de ontbinding van de klant.

 

 

Artikel 9

BE BOLD VOF voert de door haar aanvaarde opdrachten, die middelenverbintenissen zijn, naar best vermogen uit en behartigt de opdrachten volgens de regels van de kunst met de zorg van een goede opdrachtnemer.

 

 

Artikel 10

De eventuele nietigheid van een van deze voorwaarden kan niet de nietigheid van de het contract of de andere daarin opgenomen clausules impliceren. Enkel de rechtbanken van Kortrijk zijn bevoegd voor eventuele geschillen, en enkel het Belgisch recht is van toepassing.

 

 

PRIVACYBELEID

1) Waarom dit privacybeleid?

Wij verzamelen persoonsgegevens vanaf het eerste gebruik van de website en/of diensten. Deze persoonsgegevens kunnen voor allerlei doeleinden worden aangewend. Met dit privacybeleid willen we de gebruiker op de hoogte brengen inzake de verantwoordelijke partijen, de verwerkingsdoeleinden en de verwerkingshandelingen.

De verwerkingshandelingen gebeuren steeds in overeenstemming met de relevante (Belgische en Europese) wetgeving, en meer bepaald de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet). Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de website van de toezichthoudende instantie: https://www.privacycommission.be.

Dit privacybeleid vormt een integraal deel van onze algemene voorwaarden. De gebruiker wordt geacht hiervan kennis te nemen. Door gebruik te maken van de website en/of diensten verschaft de gebruiker zijn impliciete toestemming aan de gegevensverwerking conform dit privacybeleid.

Gezien de huidige stand der techniek is het niet mogelijk om een projectie van onze toekomstige verwerkingshandelingen te maken. De inhoud van dit privacybeleid kan bijgevolg ten allen tijde wijzigen. De gebruiker wordt geacht op regelmatige basis kennis te nemen van de inhoud van dit privacybeleid.

2) Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?

Deze website (hierna genoemd als “website”) alsook alle varianten en subdomeinen worden beheerd door:

BE BOLD VOF
Blaarhoekstraat 1
8570 Gijzelbrechtegem
BE0776.765.805

+32 475 87 38 84

info@phebedhondt.be

Via de website kunnen meerdere partijen de persoonsgegevens verkrijgen en aanwenden voor eigen doeleinden. Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op de verwerkingshandelingen waarvoor BE BOLD VOF als verantwoordelijke voor de verwerking wordt aangeduid.

In artikel 5 privacybeleid worden de correcte verwijzingen gemaakt naar de andere verantwoordelijke en feitelijke verwerkers.

3) Verzamelen van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden op volgende manieren verzameld;

 • Via de registratie van de gebruiker.
 • Via de toegang en gebruik van de website en diensten.
 • Via verscheidene technische middelen, waaronder cookies en log-informatie.

De gebruiker bepaalt in grote mate zelf de kwaliteit en kwantiteit van persoonsgegevens die hij via de website verschaft. De gegevensverwerking zal uitgebreider zijn naarmate het gebruik van de website en diensten toenemen.

Wij verzamelen en verwerken in geen geval persoonsgegevens die gekwalificeerd worden als gevoelig. Hieronder inbegrepen gegevens omtrent gezondheid, ras, geloofsovertuiging, politieke opvattingen of seksuele voorkeur.

4) Doeleinden van de verwerking

De persoonsgegevens worden uitsluitend voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • Voor een correcte toegang en gebruik van de website en diensten;
 • Voor het versturen van diverse commerciële en niet-commerciële berichten, zowel in eigen opdracht als in opdracht van partners;
 • Voor handelingen die onder “algemeen ledenbeheer” vallen;
 • Voor de detectie van fraude en oneigenlijk gebruik.

5) Worden persoonsgegevens gedeeld met derde partijen?

De verzamelde persoonsgegevens worden niet gedeeld met derde partijen en vormen evenmin het voorwerp van een overdracht. Onderstaande artikels vormen uitzondering hierop;

a) Feitelijke verwerkers

BE BOLD VOF kan gebruik maken van diverse externe partijen voor de effectieve verwerking van persoonsgegevens. Deze externe partijen handelen uitsluitend in opdracht van BE BOLD VOF en worden aangeduid als “feitelijke verwerker”. BE BOLD VOF kan volgende garanties omtrent de gegevensverwerking voorleggen:

 • Feitelijke verwerkers worden uitsluitend aangesteld na een vergelijkende selectie waarbij een kwaliteitsvolle en veilige verwerking voorop staat.
 • BE BOLD VOF heeft in haar overeenkomst met de feitelijke verwerker duidelijke afspraken gemaakt omtrent de kwaliteit van gegevensverwerking.
 • De feitelijke verwerker kan de gegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden zoals bepaald door BE BOLD VOF.

Uw persoonsgegevens worden nooit verwerkt door een feitelijke verwerker die de Europese principes inzake bescherming van persoonsgegevens niet onderschrijft of garandeert.

Feitelijke verwerkers beschikken over een gespecialiseerde kennis inzake gegevensverwerking. Deze verwerkers krijgen bijgevolg de keuzevrijheid tussen verschillende technieken en procedures, waarvoor zij de volledige verantwoordelijkheid dragen.

b) Andere verantwoordelijke verwerkers.

Onze website maakt gebruik van diverse integraties van derde partijen. Door middel van deze integraties verzamelen de derde partijen persoonsgegevens die zij vervolgens kunnen aanwenden voor eigen verwerkingshandelingen.

Volgende partijen worden aangeduid als verantwoordelijke verwerker:

 • Google Analytics.
 • Facebook Inc.
 • Twitter Inc.

BE BOLD VOF is geen partij in de verwerkingshandelingen van deze derde partijen. De gebruiker wordt geacht kennis te nemen van het privacybeleid van de derde partijen voor meer informatie omtrent de doelstellingen van de verwerking.

c) Doorgifte op grond van een gerechtelijk bevel of toepasselijke regulering.

BE BOLD VOF kan gehouden worden om, geheel of gedeeltelijk, inzicht te geven in de verwerkte persoonsgegevens op grond van een gerechtelijk bevel, bevel van een bevoegde openbare instantie of een toepasselijke regulering. BE BOLD VOF zal steeds een zekere terughoudendheid garanderen omtrent het gegevensinzicht doch binnen de grenzen van het bevel tot inzicht.

6) Welke rechten heeft de gebruiker?

De Website stelt alles in het werk opdat de persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten verwerkt worden. De verwerking gebeurt met bijzondere aandacht voor:

 • De verwerking gebeurt op een eerlijke en rechtmatige wijze met oog op welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden;
 • De verwerkingshandelingen gebeuren louter toereikend, ter zake dienend en is niet overmatig in functie van de welbepaalde doeleinden;
 • De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden.

De gebruiker geniet daarenboven de rechten zoals toegekend in de Privacywet. De gebruiker oefent zijn rechten uit door middel van een gedagtekend en ondertekend verzoek via email gericht aan emailadres info@phebedhondt.be. Dit verzoek moet vergezeld worden van een bewijs van identiteit, bij voorkeur door middel van een kopie van identiteitskaart.

Indien de voorwaarden zijn nageleefd is BE BOLD VOF verplicht gevolg te geven binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek. Indien BE BOLD VOF niet reageert, weigert of indien het antwoord niet voldoet, kan de gebruiker zich altijd wenden tot de Privacy Commissie om de naleving van de rechten te verkrijgen.

a) Inzagerecht.

De gebruiker heeft het recht op kennis van het al dan niet bestaan van verwerkingen van hem betreffende gegevens alsmede ten minste informatie over de doeleinden van deze verwerkingen, van de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en van de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.

7) Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van diverse functionele en niet-functionele cookies. Deze cookies kunnen zowel de eigendom zijn van BE BOLD VOF als van derde partijen. De cookies van derde partijen worden aangeboden met toestemming van BE BOLD VOF. Het gebruik van cookies helpt BE BOLD VOF de algemene en individuele gebruikerservaring te verbeteren.

De gebruiker verklaart zijn impliciete toestemming aan de installatie en het gebruik van niet-functionele cookies zodra hij doorklikt op de website. De Gebruiker die hier niet mee akkoord gaat, wordt geacht cookies manueel uit te schakelen via zijn browser-instellingen.

8) Welke cookies gebruikt de website?

De website maakt gebruik van volgende cookies:

De volgende cookies hebben uitsluitend betrekking op de goede werking van de website en haar functionaliteiten:

 • PHPSESSID

Deze website bevat cookies die de eigendom zijn van derde partijen. Deze derde partijen verwerken autonoom de persoonsgegevens verzameld via de cookies en vallen bijgevolg te kwalificeren als verantwoordelijke verwerker.

9) Over cookies uitschakelen

De gebruiker die niet akkoord gaat met het gebruik van cookies kan deze manueel uitschakelen. De uitschakeling van bepaalde cookies, en in het bijzonder de functionele cookies, heeft een onvermijdelijk effect op de goede werking van de website. De gebruiker wordt aangeraden slechts met kennis van zaken deze instellingen te wijzigen.

Meer informatie over hoe u de instellingen van uw browser kan wijzigen vindt u via:

BE BOLD VOF behoudt een zekere beleidsmarge omtrent de uitoefening van het recht van inzage. BE BOLD VOF is niet verplicht om de gebruiker inzage te verschaffen tot zijn specifieke dossier met persoonsgegevens, en evenmin verplicht de Gebruiker een kopie van dit dossier te verschaffen. De termijn voor een correcte inzage kan uitgebreid worden tot 45 dagen na ontvangst van het verzoek, conform de wettelijke bepalingen.

b) Recht van verzet en verbetering.

De gebruiker is gerechtigd alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben kosteloos te doen verbeteren. De gebruiker is bovendien gerechtigd om wegens zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie, zich ertegen te verzetten dat hem betreffende gegevens het voorwerp van een verwerking vormen.

Indien de persoonsgegevens verkregen worden met het oog op direct marketing mag de betrokkene zich kosteloos en zonder enige motivering tegen de voorgenomen verwerking van hem betreffende persoonsgegevens verzetten.